Khuyến cáo

Thông tin trong trang web này là dành cho mục đích thông tin chung. Các thông tin được cung cấp bởi Mochi Sweets và trong khi cập nhật thông tin, chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo cho bất kỳ ý nghĩa hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, phù hợp hay sẵn có đối với với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc đồ họa liên quan được chứa trên các trang web với bất kỳ mục đích nào. Do đó bạn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự phụ thuộc nào lên các thông tin đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hay lợi nhuận phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không nằm dưới sự kiểm soát của Mochi Sweets. Chúng tôi không kiểm soát được bản chất, nội dung và tính sẵn có của các trang web. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không nhất thiết hàm ý một đề nghị hoặc chứng thực quan điểm thể hiện trong đó.

Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ trang web chạy trơn tru. Tuy nhiên, Mochi Sweets không chịu trách nhiệm nếu trang web tạm dừng hoạt động do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.